Aan de internet website van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is uiterste zorg en aandacht besteed.
Ondanks de zorg en aandacht die Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze website verkregen is.
Daarnaast is Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 niet verantwoordelijke voor de inhoud van de externe links waarnaar wordt verwezen.
Noch Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, noch de auteurs, noch de vormgevers, noch de samenstellers, noch de website bouwers, noch enige andere partij die betrokken is en/of is geweest bij de samenstelling en/of openbaarmaking van deze pagina’s, aanvaarden enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van de gepresenteerde informatie of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze informatie.