Onze gedragsregels voor patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden staan direct hieronder in het kort samengevat en omschreven.
Daarna zijn de regels één voor één uitgewerkt.

Respect voor elkaar is het algemeen uitgangspunt waarop onze gedragsregels zijn gebaseerd.
1. Overlast
U mag geen overlast veroorzaken voor anderen.
2. Geweld
U mag een ander niet hinderen, intimideren, verbaal/non-verbaal bedreigen, afpersen of mishandelen.
3. Discriminatie
U mag anderen niet belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
4. Ongewenste intimiteiten
U mag geen seksueel getinte opmerkingen plaatsen of gebaren en aanrakingen of pressie van seksuele aard gebruiken.
 5. Gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens
U mag geen gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens bij u dragen. Als deze worden ontdekt, worden ze in beslag genomen en kan u de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden ontzegd.
6. Diefstal en vandalisme
U mag niet stelen en geen eigendommen van anderen vernielen. Bij diefstal en vandalisme wordt aangifte gedaan bij de politie. De kosten worden verhaald op de dader.
7. Alcohol en drugs
U mag geen alcohol en geen drugs gebruiken. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd.

Algemeen uitgangspunt: respect
Kinderlogopedie & Logopedie Klave 4 verwacht van u dat u zich gedraagt als gast en dat u respectvol en vriendelijk met elkaar omgaat. Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden. Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevindt.

Regel 1. Het veroorzaken van overlast
Toelichting: Het veroorzaken van overlast voor anderen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden dienen zich als goede burger te gedragen.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat het volgende onder het begrip ‘overlast’: het hinder ondervinden van immateriële of materiële zaken door het gedrag van de patiënt(en)/cliënt(en), bezoeker(s), ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, klant(en) of derde(n), die betrekking hebben op het functioneren van medewerkers van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en die de naam of uitstraling van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kunnen aantasten. Te denken valt aan het draaien van harde muziek, op een zeer luide toon praten en/of schreeuwen in wachtruimten of op de afdeling, het dumpen van afval zonder deze in de daartoe bestemde plekken te plaatsen.
Actie: Bij het veroorzaken van overlast wordt de overlast veroorzakende persoon aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie inschakeld worden.
Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 2. Het vertonen van verbaal geweld
Toelichting: Het vertonen van verbaal geweld tegen medewerkers, patiënten/cliënten, ouders(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder het begrip ‘verbaal geweld’: de algemene geldende fatsoennormen, zoals met stemverheffing spreken, schreeuwen, razen, tieren, lastigvallen, vloeken met/zonder kwetsende ladingen, vloeken met genitaliën of ziektes, het maken van beledigende opmerkingen, kwetsende opmerkingen over de afkomst, of met een maatschappelijke lading, geloofsopvatting of uiterlijk van betreffende persoon, ernstige verwensingen. Ook kleinerende, minachtende, vernederende opmerkingen behoren tot verbaal geweld. Deze uitingen kunnen plaatsvinden in zowel persoonlijk als telefonisch contact.
Actie: Bij het tonen van verbaal geweld wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden.
Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.
Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 3. Fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe
Toelichting: Het tonen van fysiek geweld of een poging hiertoe tegen medewerkers, patiënten/cliënten, ouders(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten, derden of voorwerpen is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘fysiek geweld’: het uitvoeren van agressief gedrag, zoals slaan, schoppen, duwen, spugen, vernielen, mishandeling, fysiek contact, poging tot verwonding of het gebruik van wapens, het gooien met voorwerpen, geweld met gevaarlijke voorwerpen of met wapens, het openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen of zware mishandeling.
Actie: Bij het tonen van fysiek geweld of het doen van een poging hiertoe wordt de bezoeker hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de bezoeker weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klave 4 en aangifte.

Regel 4. Discriminatie
Toelichting: Het discrimineren van medewerkers of andere patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Toon respect en begrip voor elkaar en behandel de ander zoals u zelf behandeld wilt worden.
Onder discriminatie verstaat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4: het ongelijk behandelen, belachelijk maken en/of achterstellen of uitschelden van mensen op basis van afkomst, sekse, huidskleur, seksuele voorkeur, leeftijd, religie, handicap of op welke grond dan ook.
Actie: Bij het discrimineren van medewerkers of anderen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de persoon weigert mee te werken, kan de politie ingeschakeld worden. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing.

Regel 5. Seksuele intimidatie
Toelichting: Seksuele intimidatie tegen medewerkers, patiënten/cliënten, bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘seksuele intimidatie’: elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag in de werkomgeving dat als ongewenst wordt ervaren. Hiermee wordt bedoeld het zitten aan een andere persoon zonder dat hij/zij daar toestemming voor verleend, het maken van seksuele toespelingen via telefoon, mail, brief of een andere schriftelijke manier, het trekken aan kleding of openmaken van kleding en stalken (het systematisch lastigvallen van de persoon). Het kan gaan om verbaal geweld, bijvoorbeeld seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand. Leidend is vooral dat het gedrag een grens bij iemand overschrijdt en het gedrag daarmee als vijandig, vernederend of intimiderend wordt beschouwd.
Actie: De bezoeker wordt aangesproken door een medewerker of zijn/haar leidinggevende van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Indien de bezoeker weigert zijn gedrag te veranderen, kan de politie worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 6. Bedreiging
Toelichting: Het bedreigen van medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/ verzorger(s), bezoekers, klanten of derden is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 verstaat onder ‘bedreiging’: verbale en fysieke bedreiging of het betreden van het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, door één persoon of in groepen van twee of meer personen, waarbij provocerend gedrag wordt vertoond.
Actie: Bij het uiten van een bedreiging of bedreigen wordt de betreffende persoon hier op aangesproken.
De politie kan worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 7. Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens
Toelichting: Het dragen, bij zich hebben of gebruiken van gevaarlijke voorwerpen en/of verboden wapens is niet toegestaan binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt. Deze worden altijd afgenomen en in beslag genomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en de politie.
Het dragen of bij zich hebben van gevaarlijke voorwerpen en/of wapens geeft aanleiding tot een dreigende situatie voor (medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden van) Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.
Voorbeelden van gevaarlijke voorwerpen en wapens zijn: stiletto’s, valmessen en vlindermessen, boksbeugels, ploertendoders, wurgstokken, werpsterren, katapulten, vuurwapens, etc.
Actie bij ‘gevaarlijke voorwerpen’: Bij ontdekking van het dragen van een gevaarlijk voorwerp dat wordt meegenomen door een patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt, bezoeker, klant of derde kan de politie ingeschakeld worden. Het voorwerp/de voorwerpen wordt/worden ‘op naam’ in bewaring genomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. Na behandeling/bezoek/ontslag kunnen deze op afspraak worden afgehaald bij Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. In het geval van weigering van het afleveren van het gevaarlijke voorwerp is er sprake van fysiek geweld. De politie kan worden ingeschakeld. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Actie bij ‘verboden wapens’: Het dragen van verboden wapens wordt niet geaccepteerd door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Bij ontdekking van het dragen of in bezit zijn van een of meerdere wapen(s), neemt de medewerker direct contact op met de politie. Het wapen wordt altijd afgenomen door Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en/of de politie. Kinderlogopedie & Logopedie houdt één of meerdere wapen(s) in bezit, ten behoeve van overdracht ‘op naam’ van de politie. Bij het merendeel van de gevallen wordt de politie direct ingeschakeld. De politie neemt het wapen onmiddellijk in beslag. Het incident kan worden geregistreerd. De procedure wordt gevolgd door aangifte ‘op naam’. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie bij gevaarlijke voorwerpen en verboden wapens: Officiële waarschuwing of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 8. Diefstal
Toelichting: Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 tolereert diefstal in geen enkel geval.
Actie: Bij (vermoeden van) diefstal schakelt de betreffende medewerker meteen de politie in. De persoon wordt aangesproken op zijn/haar gedrag. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vermissing of het verloren gaan van eigendommen van patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s),  klanten, bezoekers en derden die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevinden. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 9. Vernielen van eigendommen
Toelichting: Vernielen van eigendommen van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4, medewerkers, patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, bezoekers, klanten en derden is niet toegestaan  binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt.
. Onder het vernielen van eigendommen verstaat Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4: het met opzet of voorbedachte rade stuk maken van voorwerpen, waar de persoon geen eigenaar van is. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vernieling van eigendommen van patiënten/cliënten, ouder(s)/verzorger(s) van patiënten/cliënten, klanten, bezoekers en derden die zich die zich binnen en/of op het terrein en/of behandelkamer(s) waar Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 zitting houdt, bevinden.
Actie: Als de vernieling plaatsvindt in reactie op slecht nieuws (onmacht) op medisch gebied kan er begrip zijn voor de situatie. De betreffende persoon wordt echter wel op het gedrag aangesproken, maar op een zorgvuldige wijze. In het geval van overlast wordt de politie ingeschakeld. De betreffende persoon wordt in de gaten gehouden. De bezoeker is aansprakelijk voor de door hem/haar veroorzaakte schade en draait op voor de gemaakte kosten van vervanging of herstel van de schade. Het incident kan geregistreerd worden. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie.
Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: Ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 en aangifte.

Regel 10. Onder invloed zijn van drugs/alcohol
Geval patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt
Toelichting: Een patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt onder invloed van alcohol en/of drugs, die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd of kan worden weggestuurd, mits de medische toestand dit toelaat.
Voor een definitie van ‘onaangepast gedrag’ zie de definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc.
Actie: Als de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt overlast veroorzaakt vanwege alcohol of drugsgebruik wordt de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt aangesproken op het gedrag. Als de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt onhandelbaar is, wordt de politie ingeschakeld. De medewerker handelt in overleg met de leidinggevende de situatie verder af. Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 kan zo nodig de patiënt/cliënt, ouder(s)/verzorger(s) van cliënt/patiënt doorverwijzen. In dit geval wordt hier melding van gemaakt in het dossier. Het incident kan worden geregistreerd. Er kan aangifte worden gedaan bij de politie. Verdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie: De te geven sanctie hangt af van de ernst van het incident en is een officiële waarschuwing of ontzegging van de patiënt,cliënt/ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4. Bij ontzegging van de toegang wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Mocht de medische toestand van de patiënt het toelaten, dan kan de directie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 de patiënt,cliënt/ouder(s)/verzorger(s) van patiënt/cliënt wegsturen uit Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.

Geval ouder(s), verzorger(s), bezoeker
Toelichting: Een bezoeker onder invloed van alcohol en/of drugs die zich onaangepast gedraagt, kan de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 worden geweigerd. Het in bezit hebben van en/of het gebruik van alcohol of drugs is binnen Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 niet toegestaan. Voor een definitie van ‘onaangepast gedrag’ zie de definities van verbale agressie, fysiek geweld en bedreiging etc.
Actie: De betreffende bezoeker(s) wordt/worden door een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 aangesproken op het gedrag en wordt/worden verzocht Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 te verlaten. Als de bezoeker dit weigert, wordt de politie ingeschakeld. Een medewerker van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 probeert de bezoeker naar buiten te begeleiden. Bij weigering kan/zal de politie ingeschakeld wordenVerdere afhandeling volgens wet WKKGZ.
Sanctie:
De te geven sanctie hangt af van de ernst van het incident. Afhankelijk hiervan geeft de directie van Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4  een officiële waarschuwing, of ontzegging van de toegang tot Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4.