De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg regelt

  • een beter en snelle aanpak van klachten: uit de praktijk blijkt dat een goed gesprek tussen cliënt en zorgverlener het beste werkt. Als een gesprek het probleem niet oplost, dan kan de cliënt kiezen tussen een rechtsgang of een onafhankelijke geschilleninstantie.
  • zorgmedewerkers kunnen veilig onzorgvuldigheden  en incidenten in de zorgverlening kunnen melden. Doel is dat collega’s bevindingen met elkaar bespreken, ervan leren en zo samen de zorg verbeteren.
  • cliënt heeft recht op informatie over de kwaliteit van de zorgverlening en over iets dat niet goed is gegaan in de verleende zorg.
  • uitbreiding meldplicht zorgaanbieders: zorgaanbieders moeten alle vormen van geweld in de zorgrelatie melden aan de Inspectie voor Gezondheidszorg. Net als ontslag van een zorgverlener wegens ernstig dysfunctioneren.