Bij behandeling van u door een hulpverlener, heeft u op grond van de wet WGBO een geneeskundige behandelovereenkomst met hem of haar. In de wet WGBO zijn de rechten en plichten van de patiënt/cliënt en de hulpverlener (bijvoorbeeld arts, fysiotherapeut of logopedist) vastgelegd waaraan patiënt/cliënt en hulpverlener zich dienen te houden.

De belangrijkste zijn informatieplicht, toestemmingsvereiste, dossierplicht, bewaarplicht, vernietiging, geheimhoudingsplicht, recht op inzage in het logopedisch dossier en privacybescherming bij overdracht van gegevens.

Met het ministerie van Volksgezondheid (VWS), Zorgverzekeraars Nederland, Nederlandse ZorgAutoriteit (NZA) en de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) zijn bindende afspraken gemaakt om de kwaliteit en de prijs van de logopedische zorgverlening te waarborgen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om organisatorische, financiële en zorginhoudelijke zaken zoals bijvoorbeeld continuïteit van de behandelingen, registratie van stoornissen volgens het  standaard classificatiesysteem ICF, bijscholing, kwaliteitsnormen, voor welke prijs kinderlogopedisten en logopedisten verantwoord en hoog gekwalificeerde behandelingen kunnen leveren, behandelstrategieën, samenwerkingsverbanden met andere kinderlogopedisten en logopedisten enzovoorts.

In praktijk Kinderlogopedie & Logopedie Klaver 4 werken uitsluitend gediplomeerde en kwaliteitsgeregistreerde kinderlogopedisten en logopedisten.
Alle kinderlogopedisten en logopedisten werkzaam in onze praktijk zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie en zijn in ingeschreven in het Landelijk Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en daarmee kwaliteitsgeregistreerde logopedisten.
Wat houdt een inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici ( KP) in? Lees hier meer.